محمد خردادیان رقاص معروف ایرانی با تتو کوروش کبیر روی سر خود

تتو کوروش روی سر محمد خردادیان

**************

محمد خردادیان دست به کار عجیبی زده است.وی با انتشار عکسی اعلام کرد که تصویر کوروش را بر روی سر خود تتو کرده است.